Organizing Committee

Chair:
D.E. Palchunov

Members of the Organizing Committee:
I.A. Borisova
A.A. Zykova
Ch.A. Naydanov
G.R. Khazankin
G.E. Yakhyaeva