Program Committee

Chair:
D.E. Palchunov

Members of the Program Committee:
W. Bartussek (Sulzbach, Germany)
H. Bense (Dortmund, Germany)
I.A. Boldyrev (Novosibirsk)
I.A. Borisova (Novosibirsk)
S.S. Goncharov (Novosibirsk)
V.V. Gribova (Vladivostok, Russia)
V.Sh. Gumirov (Novosibirsk)
H. Herre (Leipzig, Germany)
G.R. Khazankin (Novosibirsk)
S.O. Kuznetsov (Moscow, Russia)
L.V. Massel (Irkutsk, Russia)
Ch.A. Naydanov (Novosibirsk) (Scientific secretary)
A.V. Reibold (Darmstadt, Germany)
R. Shafermeyer (Berlin, Germany)
S.N. Vassilyev (Moscow, Russia)
K.E. Wolff (Darmstadt, Germany)
G.E. Yakhyaeva (Novosibirsk)
J. Zelger (Innsbruck, Austria)